Privacyverklaring Bouwbedrijf Schroeders B.V.

Bouwbedrijf Schroeders B.V. gaat zorgvuldig om met uw privacy en persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als u gebruik maakt van onze producten en diensten is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijv. initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, functie, bedrijf waar u werkzaam bent, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en locatiegegevens en overige gegevens die van belang zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden en diensten.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld met inachtneming van garantietermijnen en wettelijke bepalingen.

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwbedrijf Schroeders B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en hyperlinks in de website

Wij gebruiken in onze website uitsluitend technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website treft u diverse verwijzingen (hyperlinks) aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees daarom de privacyverklaringen van de websites die u via deze hyperlinks bezoekt.

Recht van inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u aangewezen partij te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schroeders.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op onze website treft u steeds de actuele versie aan.